Wurzburg 3

(Wurzburg)
Our McDonald's don't look this nice.
(Wurzburg)


previous - Wurzburg 2 europe '97 next - Wurzburg 4